Share code PHP đóng dấu bản quyền ảnh bằng text


Đầu tiên tải file font.ttf dưới đính kèm up file font lên wap của bạn, hoặc tải font khác trên mạng với định dạng là ttf, xong copy code dưới dán vào file php. Cách dùng: Thay link font chữ của bạn nếu có Thay đoạn text jkuibap.xyz... Thành đoạn text của bạn muốn đóng dấu. Xong rồi chạy domain/file.php?id=Link ảnh và hưởng thành quả.
<?php function dongdau($url,$text) { $size= getimagesize($url); //lấy kích thước ảnh cần copy $w=$size[0];$h=$size[1]; $type=$size[2]; switch ($type) { case '2': $img = imagecreatefromjpeg($url); break; case '1': $img = imagecreatefromgif($url); break; case '3': $img = imagecreatefrompng($url); break; case '6': $img = imagecreatefromwbmp($url); break; default: $img = imagecreatefromjpeg($url); break; } $new_h=$h+28; //lấy chiều dài + thêm 1 đoạn tùy ý $source= @imagecreatetruecolor($w, $new_h); //tạo ảnh nền $color = imagecolorallocate($source, 255, 255, 255); imagefill($source, 0, 0, $color); //tô màu trắng $text_color=imagecolorallocate($source, 0, 0, 0);//màu chữ đen, tùy chỉnh nếu muốn màu khác imagettftext($source, 15, 0, 20, $h+20, $text_color,'font.ttf',$text);//đóng dấu imagecopy ($source, $img, 0, 0, 0, 0, $w, $h); //copy ảnh cần đóng dấu vào ảnh nền switch ($type) { case '2': header("Content-type: image/jpeg"); imagejpeg($source); case '1': header("Content-type: image/gif"); imagegif($source); case '3': header("Content-type: image/png"); imagepng($source); case '6': header("Content-type: image/wbmp"); imagewbmp($source); default: header("Content-type: image/jpeg"); imagejpeg($source); break; } imageDestroy($source); return true; } $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : ''; if ($id != '') { dongdau($id,'Keyit.Tk - Share Code Wapmaster'); } else { echo '<a href="?id=https://i.imgur.com/RCrkCt3.jpg">Xem demo</a>'; } ?>